Hej hopp, det här kan ju gå bra om det bara vill sig så och ingenting blir felaktigt och galet och tokigt tror vi på redaktionen för underhållande text.

Människan har inte kunnat nå sina mål endast med hjälp av de naturliga kroppsliga förutsättningarna som hon utrustats med utan har med hjälp av sin utomordentliga och ojämförliga intelligens framtagit bestialiska hjälpmedel för att kuva andra.Intelligensen har sällan utnyttjats till att förfina och utveckla de sociala funktionerna som enligt mitt sätt att tänka skulle kunna skapa ett evigt tryggt samhälle där energin lades på att bibehålla och utveckla en hög och säker levnadsstandard för alla arter.

Genom olika arkeologiska fynd har man förstått att den mänskliga rasen genom hela sin levnad har haft som yttersta mål att dominera över andra, så även inom sin egen art och har inte i något fall låtit våldet och hoten stå tillbaka för humanismen.

Så länge vi har den är vi starka, skyddade och osårbara.

Därför ligger det i maktens intresse att kontrollera kunskapen så att vi styrs dit makten vill. 

Genom att fånga upp unga människor, så tidigt som möjligt, och sedan utrusta dem med den kunskap som makten anser sig behöva så har man också kontrollen över människorna.

En av den svenska skolans grundidéer byggde just på detta tankesätt.

Att kontrollera de av borgarklassen utsedda mindervärdiga människorna och deras barn. De mindervärdiga var arbetarna och deras barn ansågs vara ett stort hot mot det bestående borgerliga samhället.Därför skapades runt om i den industrialiserade världen skolor där arbetarbarnen skulle lära sig borgerliga värderingar.

Borgarnas egna barn gick förstås inte i dessa skolor, de undervisades i privata skolor, var väl införstådda med de värderingar som makteliten hade och  kunde därför undervisas i andra ämnen än Katekesen.

Skolor kan jämföras med vilken institution som helst.

Alla är uppbyggda på samma sätt och bygger på noll förtroende och 100% kontroll.

Se på ett fängelse, korridorer, celler, rastgårdar och övervakning.

Se på ett sinnessjukhus, korridorer, celler, rastgårdar och övervakning.

Se på en militärförläggning, korridorer, celler, rastgårdar och övervakniong.

Se på en skola, korridorer, celler, rastgårdar och övervakning.

Allt utifrån samma synsätt.

Internerna, patienterna, rekryterna eller eleverna är opålitliga, svårkontrollerade personer som kräver fasta rutiner och handfast behandling.

Kort sagt, den starke och mest våldsbenägne har överlevt.

Humanisterna har utrotats eller skrämts bort.

Ju längre tid som förflyter efter det att de första människorna utvecklades 

förefaller utvecklingen gå mot en allt aggressivare och fientlig människoart. Inte ens de egna barnens uppenbara  behov av en harmonisk uppväxt tycks vara något hinder för att fortsätta den eviga kampen mot det totala kollektiva självmordet.

För att kunna genomföra detta krävs en enorm viljestyrka hos de ledande eller mest dominanta människorna och även en mycket aggressivt och utplånande metodiskt arbete.

Med hjälp av hot och våld tar gång på gång en härskande elit makten som med hjälp av okunskap och människans rädsla åstadkommer ständigt återkommande historiska övergrepp och massutrotningar.

Det finns bara ett enda skydd mot sådana dominanta individer, kunskap.

De lägre stående människorna ansågs endast vara i behov av att få lära sig underdånighet gentemot den härskande eliten och de allra första skolornas undervisning handlade om detta. Det finns dokumenterat några få enstaka fall där vidsynta lärare försökt att gå utanför de snäva ramar som ålagts dem och det är parodiskt att läsa om hur de drog på sig massivt motstånd från de besuttna vilka fick, häpnadsväckande nog, stöd från de stackars barnens föräldrar som hade anammat de teorier som gick ut på att kunskap inte var något för den usle människan som inte skulle kunna hantera den på ett förnuftigt vis utan endast skulle skadas av den. Jag tar upp detta för att jag senare i texten vill återkomma till liknande teorier i dagens skola där elever förhindras att inhämta kunskap som av överheten anses vara skadligt för dem.

Vi djur

har en instinktiv otäck egenskap som innebär att vi vill dominera andra varelser.

En del djur är mer dominanta än andra och utvecklar förfinade och skräckinjagande metoder för att kunna behärska och kontrollera andra.

Människan torde vara det djur som genom historien har utvecklat flest metoder för att ha kontroll över och skrämma andra djur till underkastelse och lydnad.Vanligast inom djurvärlden är att med hjälp av olika kroppsspråk och åtbörder få andra att förstå vilka avsikter man har och vad man förväntar sig av sin omgivning.